משלוחים והחזרות

משלוח ואספקה

החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט, לכתובת בישראל שיציין הלקוח בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן. החברה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין הלקוח.

התשלום עבור המשלוח, יתבצע באמצעות אותו אמצעי התשלום באמצעותו נרכשו המוצרים באתר.

מועד אספקת המוצרים יפורט באתר והוא אינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. החברה תהיה רשאית לשנות את מועדי אספקת המוצרים המפורטים באתר מעת לעת.

איסוף עצמי של מוצרים אשר נקנו באתר יתאפשר מהסניף שצויין באתר בעת ההזמנה, וייעשה עד 5 ימי עסקים או מועד מאוחר יותר כפי שצויין בפרטי המוצר (בעת סגר לא יתאפשר איסוף עצמי מהסניפים).

הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר הלקוח ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.

מבצעים

על אף האמור לעיל ייתכן שמעת לעת, יימכרו המוצרים במסגרת מכירה מיוחדת (להלן :"מבצע").

כל מבצע יהא בתוקף עד למועד האחרון של מועד המבצע או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו בכל עת על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו.

לקוח המבקש לבטל את רכישתו יוכל לעשות זאת באמצעות הקישור המתאים בעמוד הראשי של אתר האינטרנט של החברה או באמצעות פניה טלפונית למספר הטלפון של החברה כפי שיפורט באתר, או פניה לדואר אלקטרוני items36@gmail.com

יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יהיה כפוף להשבת המוצר לחברה.

הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בעצמו למיקום שיימסר לו על ידי החברה או לחלופין לתאם איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של החברה, על חשבונו של הלקוח, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר ללקוח. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.

יובהר כי, בהתאם לכל דין, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.

הלקוח יהא רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט תוך 30 ימים ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי החברה ו/או מי מטעמה כאמור לעיל במסגרת 30 הימים כאמור. הודעה בדבר החלפת המוצר/קבלת זיכוי כאמור והשבת המוצר לידי החברה תתבצע בהתאם להוראות תנאים אלה ובשינויים המתחייבים.

למען הסר ספק, יובהר כי שווי המוצר יהא זהה לסכום ששולם בגינו על ידי הלקוח בפועל.

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון” ו/או כל אירוע שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה  באופן מלא או חלקי, תהא החברה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, סגרים ו/או מגבלות על תנועה והתקהלות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או החברה.