תקנון האתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט אייטמס גלרי

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנטitemsgallery.co.il (להלן: "האתר") אשר מופעל על ידי חברת אייטמס גלרי-עתיקות 36 בע״מ ח.פ.513939967 (להלן: "החברה"). תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה והאתר לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו (להלן: "הלקוח"), והם ניתנים לשינוי על ידי החברה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת בכתב, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

אנא קראו תנאי שימוש אלו בקפידה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש. על ידי גלישה באתר, לכל מטרה, לרבות ביקור ו/או רכישה של מוצרים הנכם מסכימים במפורש לתנאי השימוש המנויים להלן.

חזקה על הלקוח כי השימוש שהוא ביצע ו/או מבצע באתר נעשה רק לאחר שהלקוח נכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון והסכים להם.

במידה ואינכם מסכימים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא הפסיקו את השימוש באתר בכל צורה ואופן באופן מידי.

האתר מספק מידע אודות מוצרים המיובאים והמשווקים על ידי החברה (להלן: “המוצרים“) ומאפשר את רכישתם און ליין על פי הכללים המפורטים בתקנון זה.

כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות הלקוח, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.

הלקוח מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי החברה.

אחריות ותחזוקה

בעת רכישת מוצרים מעץ, הריני מאשר כי ידוע לי שעץ הנו חומר טבעי הדורש טיפול לפחות 3 פעמים בשנה בחומרים הקיימים בשוק.

בעת רכישת מוצרים מברזל, הריני מאשר כי ידוע לי שברזל הינו חומר טבעי אשר מחליד. אין אחריות על חלודה במוצר / חלקי מוצר העשויים ברזל.

בעת רכישת מוצרים מרופדים, אין אחריות על ריפודים בגין דהייה, עובש ושחיקה.

בעת רכישת מוצרים משיש, אבן  ובטון, הריני מאשר כי ידוע לי שחומרים אלה הנם חומרים טבעיים העלולים לקבל כתמים ופגמים קלים ומצריכים טיפול תקופתי.

השימוש והרישום לאתר

השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה למטרת שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

גולשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, לרבות מסירת פרטים אישיים כהגדרתם להלן וכן לשם רכישת מוצרים באתר נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, לרבות רכישת מוצרים במסגרת השימוש באתר.

ביצוע רכישות באופן מקוון

מכירת המוצרים הינה מכירה מקוונת, במחיר כפי שיעודכן מעת לעת. למען הסר ספק, החברה תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות באתר את מגוון המוצרים ומחיריהם.

כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת. המחירים המופיעים באתר נקבעים על ידי החברה או (לפי העניין) ספקי המוצרים, והם עשויים להשתנות, ללא הודעה מוקדמת מראש.

הלקוח יהא רשאי לבחור מבין מגוון המוצרים שיוצעו למכירה באתר, ויבחר את הכמות הרצויה על ידו. מגוון המוצרים ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר ללקוח אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

הלקוח ימסור פרטים אישיים הנחוצים להחברה לצורך חיוב כרטיס האשראי שלו, לצורך ההתקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו (להלן: "הפרטים האישיים").

הלקוח מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו להחברה בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ”ח-1968.

הלקוח מצהיר כי הוא יודע כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה ולצורך התקשרות עתידית של החברה עם הלקוח.

כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה תבדוק את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח עם חברת האשראי המתאימה (להלן: "חברת האשראי"). יובהר ויודגש, כי העסקה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל את אישורה של חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, החברה תיידע את הלקוח על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את הרכישה כאילו לא בוצעה.

הזמנת הלקוח תתקבל בתנאים הבאים:

  • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הלקוח כאמור לעיל.
  • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי החברה.
  • המען בו יש לספק את המוצר/ים נמצא במפת החלוקה של החברה.
  • הלקוח בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט שאת פרטיו מסר במהלך תהליך הרכישה.

משלוח ואספקה

החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט, לכתובת בישראל שיציין הלקוח בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן. החברה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין הלקוח.

התשלום עבור המשלוח, יתבצע באמצעות אותו אמצעי התשלום באמצעותו נרכשו המוצרים באתר.

מועד אספקת המוצרים יפורט באתר והוא אינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. החברה תהיה רשאית לשנות את מועדי אספקת המוצרים המפורטים באתר מעת לעת.

איסוף עצמי של מוצרים אשר נקנו באתר יתאפשר מהסניף שצויין באתר בעת ההזמנה, וייעשה עד 5 ימי עסקים או מועד מאוחר יותר כפי שצויין בפרטי המוצר (בעת סגר לא יתאפשר איסוף עצמי מהסניפים).

הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר הלקוח ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.

מבצעים

על אף האמור לעיל ייתכן שמעת לעת, יימכרו המוצרים במסגרת מכירה מיוחדת (להלן :"מבצע").

כל מבצע יהא בתוקף עד למועד האחרון של מועד המבצע או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו בכל עת על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו.

לקוח המבקש לבטל את רכישתו יוכל לעשות זאת באמצעות הקישור המתאים בעמוד הראשי של אתר האינטרנט של החברה או באמצעות פניה טלפונית למספר הטלפון של החברה כפי שיפורט באתר, או פניה לדואר אלקטרוני items36@gmail.com.

יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יהיה כפוף להשבת המוצר לחברה.

הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בעצמו למיקום שיימסר לו על ידי החברה או לחלופין לתאם איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של החברה, על חשבונו של הלקוח, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

בכל מקרה של ביטול, עלות המשלוח לא תוחזר ללקוח. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.

יובהר כי, בהתאם לכל דין, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.

הלקוח יהא רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט תוך 30 ימים ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי החברה ו/או מי מטעמה כאמור לעיל במסגרת 30 הימים כאמור. הודעה בדבר החלפת המוצר/קבלת זיכוי כאמור והשבת המוצר לידי החברה תתבצע בהתאם להוראות תנאים אלה ובשינויים המתחייבים.

למען הסר ספק, יובהר כי שווי המוצר יהא זהה לסכום ששולם בגינו על ידי הלקוח בפועל.

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון” ו/או כל אירוע שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה  באופן מלא או חלקי, תהא החברה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, סגרים ו/או מגבלות על תנועה והתקהלות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או החברה.

פעילות האתר

המידע המצוי באתר ניתן כמות שהוא (As Is) ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשרות המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

מסירת פרטים על ידי הלקוח ומדיניות הגנת הפרטיות

החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את הלקוחות באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.

הלקוח מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין למשלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע הזמנות, באמצעות דוא”ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים שהחברה מייבאת ומוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

החברה תהא רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד את הפרטים האישיים, אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר וכאלה אשר הועברו על ידי הלקוח, מרצונו החופשי כאמור לעיל.

ככל שלקוח אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם החברה הלקוח יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל הלקוח לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא”ל ו/או הודעות מסר קצר, לפי העניין.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי הלקוח. למרות האמור, החברה לא תהא האחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי הלקוח לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies

כאשר לקוח באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי הלקוח, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. “Cookies” (“עוגיות”) הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי הלקוח. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע ללקוחים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני של החברה לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של החברה.

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

שונות

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

החברה לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.

ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את החברה. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות וללקוח לא תהא כל טענה בשל כך.

רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי הלקוחות באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

החברה תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

יצירת קשר

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לחברה בטלפון שמספרו 03-681-1307 / 054-643-2680 ובדואר אלקטרוני items36@gmail.com.